Avís Legal

L’accés i utilització d’aquest lloc web comporta l’acceptació de les condicions d’ús que us presentem aquí:

INFORMACIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE), LLEI 34/2002 DE 11 DE JULIOL

TITULARITAT DEL LLOC WEB

DOMINI PRINCIPAL: www.jio.cat

TITULAR: Judit Castellà Escolà. NIF: 78071918M

DOMICILI SOCIAL: Rocafort 93, 08015 Barcelona

TELÈFON: 930 116 611

ADREÇA ELECTRÒNICA: info@jio.cat

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS:

JIO IOGA I MEDITACIÓ (en endavant JIO) es reserva la facultat de realitzar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis i de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment, també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a aquesta pàgina.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

És important per a JIO garantir la protecció, privacitat i seguretat de la informació personal de l’usuari, i per aquest motiu intentem complir amb les lleis sobre privacitat, protecció de dades i seguretat de totes les dades personals on tenim llocs web.

A través del web no es recollirà cap tipus d’informació personal sobre l’usuari, llevat que la faciliti voluntàriament ja bé sigui omplint algun formulari o mitjançant altres vies. Les dades personals rebudes seran usades per respondre les consultes, enviar comunicacions a l’usuari per informar sobre els nostres serveis i les activitats relacionades amb la pàgina web.

Per tant, l’usuari autoritza expressament JIO a poder remetre-li informació diversa per correu electrònic. En el cas que no es vulgui rebre informació sobre els nostres serveis, cal indicar-ho expressament per correu electrònic a info@jio.cat o mitjançant correu postal a JIO IOGA I MEDITACIÓ, Rocafort 93, 08015 Barcelona.

El lloc web de JIO pot contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals JIO no exerceix cap tipus de control. JIO no és responsable de les polítiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionats per ella mateixa.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La facilitació de dades personals no és requisit per poder accedir als continguts d’aquesta web. Únicament s’emmagatzemaran les dades personals que l’usuari voluntàriament faciliti si ho desitja, ja bé sigui mitjançant formularis, o qualsevol altra via. JIO com a responsable de les dades, es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals i, en particular, amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d’abril del 2016, i amb la seva normativa de desplegament.

Per aquest motiu, comuniquem que les seves dades de caràcter personal, seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb les finalitats que vostè hagi autoritzat.

La finalitat principal del tractament de les dades personals és gestionar la relació amb les persones interessades i incorporar-les a la base de dades de JIO per poder facilitar informació sobre els actes i activitats que creiem que puguin ser del seu interès tant per correu electrònic com per correu convencional. La conservació de les dades a la nostra base de dades és indefinida mentre la persona no les cancel·li.

Puntualment, per tal de fer els enviaments informatius sobre les nostres activitats, podem utilitzar plataformes d’enviament de correus electrònics (com per exemple MailChimp). Aquestes plataformes, que garanteixen la confidencialitat durant el tractament, requereixen que s’incorporin prèviament les dades imprescindibles per dur a terme l’enviament i una vegada realitzats, les dades són eliminades. No està prevista ni la cessió ni la comunicació de les seves dades a d’altres entitats (exceptuant els casos anteriors, si escau), ni la transferència internacional de dades.

Els usuaris, les dades del quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, de conformitat amb la legislació vigent. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: JIO IOGA I MEDITACIÓ, Rocafort 93, 08015 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, posar la referència “LOPD JIO info@jio.cat signat digitalment o bé acompanyat amb una còpia escanejada d’un document oficial que l’identifiqui, exposant el dret exercit.

Si considera que per un motiu fundat hem vulnerat algun dels seus drets, l’informem que té el dret i pot adreçar-se a les Autoritats de Control per tal de reclamar-ho, en aquest cas, l’Agencia Española de Protección de Datos.

Els usuaris garanteixen que són majors d’edat i que la informació facilitada és exacta i veraç. Seran els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant JIO exonerada de qualsevol responsabilitat sobre això.

 

MESURES DE SEGURETAT

JIO informa que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD, i normativa de desenvolupament. Igualment, JIO garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

 

POLÍTICA DE GALETES

Les galetes són petits arxius de text que recullen petites quantitats d’informació i que es descarreguen al navegador quan es navega per un lloc web. Aquests arxius normalment es classifiquen com a galetes de sessió o com a galetes persistents. Les primeres desapareixen del dispositiu quan es tanca el navegador i les persistents romanen a l’equip fins que l’usuari les elimina o vencen.

En el cas d’aquest lloc web, només utilitzem galetes de sessió que desapareixen una vegada es tanca el navegador i les pròpies de Google Analytics (que recullen informació anònima per saber com s’utilitza el lloc web, la procedència, les pàgines visitades, etc.). A més, el WordPress pot utilitzar-ne d’altres per a finalitats estadístiques.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Qui utilitza aquest lloc web ho fa pel seu propi compte i risc. JIO no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici produït ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de les matèries contingudes en aquest lloc web i de l’ús de la informació.

JIO no garanteix l’absència de virus o elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, ni en altres documents o arxius.

JIO no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la seva pàgina web.

 

INFORMACIÓ TÈCNICA

La web està realtizada amb plantilla adaptable a sistema WordPress i segons el fabricant és compatible amb els navegadors coneguts i incorpora el disseny web adaptatiu per tal de poder ser visualitzada des de qualsevol dispositiu (telèfon, tauleta, ordinador, etc.). En cas que el navegador doni algún problema, JIO no s’en fa responsable.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I DRETS D’AUTOR

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en els llocs web, pertanyen a JIO o en el seu cas a tercers.

Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.

Tots els continguts estan protegits pels drets d’autor i propietat intel·lectual que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquesta web només podrà ser usada per persones expressament autoritzades per l’autor.

Resta prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web, concretament sobre les fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa dels seus titulars/autors. Qualsevol ús no permès podrà ser perseguit pels legítims propietaris.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular els drets d’autor, o altres dades identificatives, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’ informació que poguessin contenir els continguts. Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquesta web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic vigent a Catalunya. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pagina web, l’usuari i JIO, acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.